Czy zgromadzenie wspólników musi odbyć się w siedzibie spółki z o.o.?

Miejsce zgromadzenia wspólników zostało uregulowane w art. 234 k.s.h.:.

  • §1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • §2. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

Po pierwsze zgromadzenia wspólników odbywa się w siedzibie spółki. Po drugie siedziba spółki musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa spółki może jednak wskazywać dodatkowe miejsca odbywania zgromadzenia wspólników. To oznacza, że podczas ustalania zapisów umowy spółki od razu można wpisać dodatkowe miejsca. Dla przykładu jeśli siedzibą spółki jest Warszawa to możecie umieścić w umowie spółki następujący zapis: Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki oraz w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

Macie również możliwość odbycia zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

Zgoda wspólników na zgromadzenie poza siedzibą spółki

Zgromadzenie wspólników możecie też odbyć poza siedzibą, jeśli wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na piśmie.

Jak to zatem praktycznie zrobić?

Jeśli zarząd chce zwołać zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki musi uzyskać zgodę wszystkich wspólników przed zwołaniem zgromadzenia wspólników. Jeśli zgromadzenie wspólników odbywa się na podstawie art. 240 k.s.h. bez formalnego zwołania to wówczas wspólnicy mogą wyrazić zgodę tuż przed otwarciem zgromadzenia wspólników. W ustawie zapisano wymóg zgody pisemnej. Taką zgodę trzeba załączyć później do protokołu zgromadzenia.

Wzór zgody na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki

Poniżej przykładowy wzór zgody na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą bez względu na sposób zwołania zgromadzenia.

………………………………, dnia …….. roku

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Ja niniejszym podpisany ……………………….. –  wspólnik Spółki pod firmą …………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………oświadczam, że wyrażam zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w dniu ………………. roku poza siedzibą Spółki w miejscowości ……………….

Wspólnik

…………………

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram