Zmiany w przepisach od 01.01.2023 r. – kwota zmniejszająca podatek

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek – Ministerstwo Finansów przygotowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
PIT-2 w 2023 roku będzie można przedstawić płatnikowi w każdym momencie. Złożenie tego dokumentu będzie uprawniało podatnika do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł.
Od 2023 roku PIT-2 będzie można złożyć nawet u 3 płatników, co jest istotną zmianą dokonaną poprzez modyfikację przepisów 1 lipca 2022 roku.
Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Na formularzu PIT-2 będzie można również oznaczyć inne preferencje, takie jak:

 • podwyższone koszty uzyskania przychodów;
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • korzystanie ze zwolnień podatkowych;
 • rezygnacja z autorskich kosztów uzyskania przychodów;
 • niepobieranie zaliczek w roku podatkowym ze względu na uzyskanie dochodów nie przekraczających 30 000 zł rocznie.

W Nowym wzorze PIT-2 będzie można również wycofać uprzednio złożone oświadczenia lub wnioski.

Pracodawcy powinni przeprowadzić rozmowy ze swoimi pracownikami zatrudnionymi na umowe o pracę i na umowy zlecenia, przekazać informację o wprowadzeniy nowego wzoru druku PIT-2, by mogli zapoznać się z nim i podjąć decyzję czy złożyć podpisany u pracodawcy czy też nie. 
W czasie tych rozmów mogą wystąpić następujące pytania,
podpowiadamy jak na nie odpowiedzieć:

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2, gdy mam umowę zlecenie?

Jeśli nie złożysz oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, zleceniodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (maksymalnie o 300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę

3 600 zł (30 000 zł x 12%).

Czy jeżeli mam umowę zlecenia / umowę o dzieło, składam PIT-2?

W 2022 r. nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2023r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki będziesz mógł złożyć również u zleceniodawcy (zamawiającego dzieło).

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Do końca 2022 r. nie mogłeś złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz bowiem przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.

Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Do końca 2022 r. możesz złożyć PIT-2 tylko jednemu pracodawcy – najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzenie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

W 2022 r. PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać podatek w rocznym rozliczeniu.

Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, takie oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców (maksymalnie trzech płatników). Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia np. do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

Kiedy powinienem wycofać PIT-2?

W 2022 r. PIT-2 powinieneś wycofać, jeśli kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia następuje w drodze nowego oświadczenia.

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Druk PIT-2 dołączony został do tej wiadomości – pobierz go i przekaż pracownikowi

Komu składam PIT-2?

PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do maksymalnie trzech płatników (zarówno np. swojemu pracodawcy, jak i zleceniodawcy).

Pracodawca który otrzymał wypełniony i podpisany druk od pracownika lub zleceniobiorcy – powinien od razu przekazać go do biura księgowego do poprawnego obliczania wynagrodzeń pracownika. 
 

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

W 2022 r. PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2023 r.oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki możesz złożyć zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy. Wówczas każdy z nich pomniejszy zaliczki według wskazanych przez Ciebie w oświadczeniach proporcjach (np. każdy po 150 zł).

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.

Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

Złożyłem już PIT-2 w poprzednich latach. Czy znów muszę go składać?

Przepis nakazujący aktualizację PIT-2 był zapowiadany przy okazji prac legislacyjnych nad Polskim Ładem 2.0, ale ostatecznie nie znalazł się w ustawie. Jeśli ktoś złożył w ubiegłych latach PIT-2 i tym samym upoważnił swojego pracodawcę do stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jego oświadczenie pozostaje ważne w 2023 r.

Nie oznacza to jednak, że ponowne złożenie PIT-2 zawsze będzie bezcelowe. Pamiętajmy, że druk w aktualnej wersji ma też wiele nowych zastosowań i niekiedy warto go złożyć ponownie, chociaż składaliśmy go już w poprzednich latach. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy podatnik:

 • chce i może korzystać już w trakcie roku z preferencji dla małżonków lub samotnych rodziców;
 • przeprowadził się do innej miejscowości i będzie dojeżdżać do pracy, a w związku z tym uzyska prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;
 • chce korzystać z ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów, a w 2022 r. nie składał wniosku o ich stosowanie.

To tylko przykładowe indywidualne sytuacje, w których warto zadbać o aktualizację druku PIT-2. Co do zasady – jeśli ktoś pracuje tylko w jednym miejscu, nie korzysta z ulg podatkowych, nie zmienia pracy ani miejsca zamieszkania, a PIT-2 składał w poprzednich latach, prawdopodobnie nie będzie musiał składać druku ponownie. A jeśli ktoś jest w bardziej złożonej sytuacji? Na pewno nie zaszkodzi zapoznać się z wzorem nowego PIT-2.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram