Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (art. 29 RODO)

Kto może przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, którym nadano upoważnienie do ich przetwarzania. Najczęściej otrzymują je pracownicy działu kadr, działu handlu, działu zaopatrzenia, działu marketingu.

Wszystkie osoby, które wykonując pracę zbierają dane osobowe, archiwizują, zmieniają, usuwają – powinny dla tych celów otrzymać upoważnienie nadane przez administratora danych lub osobę reprezentującą (np. członek zarządu lub dyrektor). Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powinny posiadać wszystkie osoby na stałe współpracujące z administratorem beż względu na to jaki jest ten charakter współpracy: doraźny, tymczasowy, powiązany umową o pracę bądź umową cywilnoprawną. Nadawanie upoważnień powinno być uregulowane procedurą, a najkorzystniejszym momentem jest dzień, w którym zatrudniamy nowego pracownika/współpracownika bądź ukończenie przez niego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Jaką formę powinno mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinno mieć formę pisemną (papierową bądź elektroniczną) i powinno zawierać:

  • datę nadania upoważnienia,
  • dane identyfikujące osobę, której nadane jest upoważnienie (imię, nazwisko, PESEL),
  • cel przetwarzania danych,
  • nazwa czynności przetwarzania lub zbioru/zbiorów danych,
  • podpis administratora danych,
  • podpis osoby upoważnionej.

Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych i kontroli nad procesem ich przetwarzania. 

Przyjmowane przez administratora i podmiot przetwarzający środki (działania) powinny służyć m.in. zapobieganiu nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz zapewnieniu, że osoby uprawnione do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania będą mieć dostęp wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem.

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Usługę przygotowania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (RODO) można zakupić pod linkiem: https://as-biurorachunkowe.pasaz24.pl/product/UPOWAZNIENIE-s151

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram