Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje wszystkim podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od przyjętej metody opodatkowania. Wyjątkiem jest jedynie podatnik opłacający kartę podatkową (PIT 16A), który z ulgi nie może skorzystać.

Odliczyć ją można na PIT 36, PIT 36L, PIT 28.

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Z ulgi na terminal można skorzystać zarówno w roku, w którym kupiono terminal, ale także przez 6 lat następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek na terminal. W zależności od tego, jak kształtuje się dochód podatnika, może odliczenie dokonać częściowo w danym roku lub w całości. Jednocześnie kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że uzyskując przychody z wielu źródeł, podatnik nie może ponieść wydatku, a następnie odliczyć go od innego rodzaju przychodu niż działalność gospodarcza ze względu na niski dochód w działalności gospodarczej lub poniesioną w niej stratę.

Natomiast kwotę dochodu z działalności bada się osobno dla każdego roku, w którym dokonuje się odliczenia – tzn. jeśli w pierwszym roku podatnik nie uzyskał dochodu w wystarczającej wartości, to w kolejnych 6 latach może to zrobić do wartości dochodu z działalności gospodarczej występującej w każdym z tych kolejnych lat.

Możliwe jest nabycie najpierw terminala płatniczego, a potem założenie działalności gospodarczej w tym samym roku podatkowym. Ulga będzie przysługiwała. 

Ulga odliczana jest od dochodu. W efekcie realna wartość korzyści podatkowej (czyli tyle ile faktycznie zostanie w kieszeni podatnika) to 12% poniesionego wydatku (dla opodatkowanego według skali 32% jeśli był on w II progu tej skali), 19% dla opodatkowanego według podatku liniowego lub tyle, jaką stawkę ryczałtu on stosuje – w przypadku rozliczających się na PIT 28 z ryczałtu.

Wydatki na nabycie terminala oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku należy porównać z maksymalnym limitem ulgi podatkowej.

Maksymalna wartość ulgi wynosi:  

  1. 2.500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  2. 1.000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.
  3. 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym (czyli łącznie nawet 4000 zł przez dwa lata, przez które można ponosić wydatki w ramach ulgi), przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki, w sytuacji, gdy wydatków dokonuje mały podatnik, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w przeciągu 15 dni (termin skrócony ze względu na szereg dodatkowych warunków) przez co najmniej siedem miesięcy lub u rozliczającego się kwartalnie –  przez co najmniej 2 kwartały.

Limitów nie można łączyć, tzn. podatnik może skorzystać z jednego z powyższych limitów.

W przypadku kupna wielu terminali płatniczych limit nie ulega zwielokrotnieniu (dotyczy podatnika a nie pojedynczego terminala płatniczego).

Uwaga: Ulga przysługuje w ciągu dwóch lat, a limit maksymalny jest roczny. A zatem nie sumuje się wydatków z dwóch lat, lecz niezależnie, w każdym z nich należy osobno rozliczać wydatki i porównywać z limitem odpowiednio 1000, 2000 i 2500 zł.

Z ulgi nie skorzysta się natomiast gdy przyjmowano płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego (nabył go). Innymi słowy – ulga odnawia się raz na 12 miesięcy. 

Jeśli skorzystano z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki odliczać można w terminie późniejszym, tzn. w roku podatkowym, w którym zaprzestano korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych i w roku następującym po tym roku.

Wydatki uprawniające do ulgi:

1. Odliczenie możliwe jest z tytułu:

– nabycia terminala płatniczego,
– opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814), tj.
– opłata interchange – opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2015/751
– opłata akceptanta – opłatę akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2015/751
– opłata systemowa – opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej
– i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wydatki sumuje się w kwotach netto. Wyjątkowo sumuje się je  w wartościach brutto, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Dopuszczalne jest łączenie odliczenia podatkowego i zaliczanie do kosztów uzyskania odpisów amortyzacyjnych z tytułu ponoszonych wydatków na terminal. Natomiast jeżeli podatnik zmarł przed upływem okresu korzystania z ulgi, nieodliczoną jej wartość odlicza przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli kwoty tej zmarły podatnik nie wykazał w zeznaniu dotychczas składanym. Nieodliczoną kwotę przedsiębiorstwo w spadku odlicza w okresie, w jakim prawo to przysługiwało zmarłemu podatnikowi.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram