#NiskiePodatki, czyli Nowy Ład 2.0 – zmiany w prawie podatkowym obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r.

Przedstawiamy kolejne zmiany Nowego Ładu, które będziemy stosować od 1 stycznia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 roku:


I. Ulga na zabytki w nowym kształcie

Ulga na zabytki udostępniona została podatnikom, którzy dokonują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Do końca 2022 roku przewiduje ona możliwość dodatkowego odliczenia wydatków, które zostały poniesione na odpłatne nabycie zabytku, fundusz remontowy czy różnego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Natomiast od 1 stycznia 2023 roku w związku z nowelizacją ustawy o PIT przepisy w tym zakresie zostały zmienione i tym samym z ulgi na zabytki nie można skorzystać w stosunku do wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, a udziały we własności takiego zabytku nie stanowią podstawy dla pomniejszenia dochodu do opodatkowania.

Od 1 stycznia 2023 roku podstawą odliczenia w ramach ulgi na zabytki są wyłącznie wydatki:

a) poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony – zgodnie z odrębnymi przepisami – dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków

b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków

W stanie prawnym obowiązującym w 2022 roku odliczenia podatnicy mogą dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki również na nabycie zabytku. Niewykorzystaną ulgę podatnik może rozliczyć w 6 kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Natomiast od 2023 roku odliczenie ulgi jest możliwe wyłącznie w stosunku do wyżej poniesionych wydatków w roku podatkowym, w którym prace na danym zabytku zostaną zakończone.

Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzającego wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

II. Kwota wolna u kilku pracodawców i przy umowach zlecenia

Nowe regulacje rozwiązują problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek od stycznia 2023 roku będzie mógł złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody z:

a) wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy)

b) umów zlecenia i o dzieło
c) umów o zarządzanie przedsiębiorstwem
d) kontraktów menadżerskich
e) praw majątkowych
f) emerytury i renty z zagranicy

W przypadku podatników chcących podzielić kwotę zmniejszającą podatek na kilku pracodawców (maksymalnie trzech) kwota ta będzie wynosiła:

– 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) – w przypadku jednej umowy albo
– 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł) – w przypadku dwóch umów, albo
– 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł) – w przypadku trzech umów.
Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik upoważni 2 płatników, to każdy z nich będzie mógł pomniejszać zaliczkę o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Przy 3 płatnikach – o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek każdy (100 zł). Ważne jest jednak, by miesięczna suma pomniejszenia nie przekroczyła 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

III. OPP  z 1,5 proc.

W efekcie zmian podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r. (rozliczenie w 2023 r.).

IV. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT

Ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PIT. Głownie chodzi tu o ryczałt, który do tej pory rozliczał się do 28 lutego, a po zmianie będzie rozliczał się tak jak inni podatnicy do 30 kwietnia. Przypominamy, że wszystkie formularze PIT muszą być złożone w formie elektronicznej w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Termin od 01 stycznia do 14 lutego zarezerwowany jest dla urzędów skarbowych wprowadzających napływające elektronicznie PITy-11 od pracowników.

V. Zakaz płatności gotówką powyżej 8 000 zł

Przypomnijmy, że już w 2017 r. Ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadziła przepisy, na mocy których przedsiębiorcy objęci zostali zakazem rozliczeń gotówkowych w przypadku transakcji opiewających na kwoty powyżej 15 000 zł.

Przepisy Polskiego Ładu idą jeszcze dalej – obniżono limit transakcji gotówkowych do kwoty 8 000 zł. Od stycznia 2023 roku, każda transakcja powyżej tej kwoty rozliczona musi zostać w formie bezgotówkowej.

Przedsiębiorca, który pomimo zakazu, przekaże kontrahentowi płatność w gotówce dla transakcji opiewającej na kwotę powyżej 8 000 zł, zgodnie z przepisami nie będzie mógł zaliczyć kwoty takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

VI. Wprowadzenie Krajowego systemu E-FAKTUR od 01.01.2024 r.

Nie będzie już możliwości wystawiania faktur pisanych ręcznie. Faktury będą musiały był wystawiane w wersji xml elektronicznie. Minister Finansów do tego czasu udostępni podatnikom bezpłatną aplikację do wystawiania faktur

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl





Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram