Ulga w opłacaniu składek ZUS dla przedsiębiorców – Ulga na start – to 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne.

Korzystając z Ulgi na start, opłacasz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną.

Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

– są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
– podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Jeżeli jesteś rolnikiem lub domownikiem i zaczynasz prowadzić działalność gospodarczą, również możesz skorzystać z Ulgi na start.

W takim wypadku pamiętaj jednak, że nie musisz ubezpieczać się w ZUS, jeśli spełniasz jednocześnie poniższe warunki:

– podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przez minimum 3 lata nieprzerwanie
– nadal prowadzisz gospodarstwo rolne lub w nim pracujesz
– dysponujesz gospodarstwem, którego obszar użytków rolnych przekracza 1ha przeliczeniowego
– złożyłeś w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
– nie jesteś pracownikiem ani pozostajesz w stosunku służbowym
– nie masz ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych
– kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej.

Jeśli nie spełniasz co najmniej jednego z tych warunków, musisz płacić składki na ZUS. Przysługuje ci wtedy Ulga na start na zasadach ogólnych.

Jeśli jako przedsiębiorca korzystasz z Ulgi na start, twój zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania za ciebie składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że:

– przedmiot umowy ze zleceniodawcą (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez ciebie działalności
– osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej

W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z ulgi, pamiętaj, że w okresie, w którym nie płacisz składek, nie odkładasz ich na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku.

Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy, wlicza się do okresu, w którym możesz korzystać z ulgi. W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania.

Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

Jeżeli rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe na zasadach ogólnych lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, twoja miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ulgi na start, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym, a doradzimy co zrobić.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe kartą podatkową to podstawą wymiaru twojej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł miesięcznie.

Korzystanie z Ulgi na start ma swoje konsekwencje.

Jeśli w okresie, w którym korzystasz z ulgi, zachorujesz, będziesz musiał lub musiała opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

– zasiłku chorobowego
– świadczenia rehabilitacyjnego
– zasiłku macierzyńskiego
– zasiłku opiekuńczego.

W okresie korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres objęty Ulgą na start, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury (nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram