Niektóre wydatki można zaliczyć do KUP dopiero w momencie zapłaty

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców, związane z uzyskiwanymi przychodami najczęściej można zaliczyć do KUP nawet, jeśli nie zostały one jeszcze faktycznie opłacone (symetryczna sytuacja zachodzi w przypadku przychodów z działalności gospodarczej – w większości nie jest konieczne faktyczne ich uzyskania, aby powstał przychód w rozumieniu podatkowym).

Zasadniczo kosztem uzyskania przychodów będzie koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zwróćmy jednak uwagę, że ustawa PIT wskazuje pewne kategorie wydatków, które stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie faktycznej zapłaty.

Klasycznym przykładem jest tutaj wydatek na odsetki od zobowiązań. Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy PIT nie uważa się za koszt podatkowy naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
Przepis ten wprost wyłącza z kategorii kosztów podatkowych odsetki, które nie zostały opłacone. Dopiero w momencie ich faktycznego uregulowania pojawia się wydatek kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów.

Na możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jedynie rzeczywiście zapłaconych odsetek wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 18.02.2021r., nr 0115-KDIT3.4011.674.2020.2.KR:

„Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości, która została nabyta w celu jej dostosowania (rozebranie budynków, uporządkowanie działek, nowy podział działek, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek), a następnie dalszej odsprzedaży, związana jest z działalnością gospodarczą podatnika, a wydatki ponoszone w związku z takim kredytem ponoszone są w celu uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia zapłaconych odsetek od takiego kredytu do kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei przepisy art. 22 ust. 5c oraz 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesądzają o dacie, w której wydatki pośrednio związane z przychodami, a do takich należy zaliczyć wydatki na spłatę odsetek od kredytu, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dniu ujęcia wydatków z tego tytułu w księgach rachunkowych na podstawie dowodu księgowego.”

Jak widać w pewnych okolicznościach ustawa PIT wprost określa, że dopiero faktyczna zapłata daje prawo do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych. W przypadku odsetek podatnik zna ich wielkość (są naliczone) ale dopiero ich uregulowanie daje prawo do potraktowania wydatku jako kosztu.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram