Zatrudnianie młodocianych – cz. 2

Umowa zlecenia z młodocianym – nie tylko na wakacje, w ciągu roku również jest możliwa – czy wiesz jakich formalności dopełnić, aby zatrudnić taka osobę?

Pracodawca może zawrzeć umowę zlecenia z młodocianym, który ukończył 16 lat i uczęszcza do szkoły średniej. Musi jednak pamiętać, że trzeba dopełnić kilku formalności, aby umowa była ważna. O czym pamiętać? Czy orzeczenie lekarskie w tym przypadku konieczne? Co ze szkoleniem BHP?

  1. Do ważności umowy zlecenia zawartej z młodocianym wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
  2. Do zleceniobiorcy, mimo że nie jest pracownikiem, znajdują zastosowanie przepisy BHP, określone w ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodek pracy.
  3. Konieczność skierowania młodocianego na badania lekarskie do Lekarza Medycyny Pracy – zależy od rodzaju powierzonej pracy.

Zatrudnienie na umowę zlecenie z młodocianym wymaga zgody rodzica – dlaczego ?

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Istotne znaczenie będzie miał tu fakt zawarcia umowy z młodocianym, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Ponieważ zaciągnięcie zobowiązania do wykonania czynności zleconych przez zleceniodawcę, nie mieści się w katalogu drobnych bieżących spraw życia codziennego, dla ważności umowy wymagana będzie zgoda przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Zgoda może być wyrażona w dowolnej formie również ustnie, natomiast dla celów dowodowych zalecam formę pisemną.

W przypadku, gdyby nie została wyrażona zgoda rodzica, należałoby uzyskać potwierdzenie umowy przez rodzica, w przeciwnym razie umowa będzie nieważna.

Szkolenie BHP ma zastosowanie również do zleceniobiorców – zawsze.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Oznacza to, że pracodawca zawierając umowę zlecenia z młodocianymi musi stosować reguły BHP jak do pracowników. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

Pamiętajmy, że pracodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę zlecenia poddaniu się badaniu lekarskiemu i szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.

Badania wstępne u lekarza medycyny pracy trzeba wykonać, gdy zatrudniamy zleceniobiorcę do pracy w której uznamy, że niektóre czynności mogą stwarzać zagrożenie, na przykład – kelner, kucharz, osoby wychodzące często poza teren zakładu, na zakupy, chodzący na pocztę, dostawcy żywności, mający kontakt z żywnością w lokalach gastronomicznych, mający kontakt z urządzeniami w firmach budowlanych.

Kto pokrywa koszty szkolenia BHP młodocianego zleceniobiorcy?

Zawsze pracodawca. Nie można tego kosztu przerzucić na zleceniobiorcę.

Kto pokrywa koszty badań lekarskich młodocianego zleceniobiorcy?

Przy zleceniu, jest inaczej niż przy umowie o pracę, tu koszty badań można przerzucić na przyjmującego zlecenie, ale zawierając stosowny zapis w umowie, gdy takiego zapisu nie ma to wydatek podlega zwrotowi – o ile zleceniobiorca przyniesie fakturę na firmę w której ma być zatrudniony.

Umowa zlecenie z młodocianym bez składek ZUS i bez podatku dochodowego PIT–4

Od umowy zlecenia zawartej z młodocianym nie trzeba odprowadzać składek do ZUS o ile młodociany nadal uczy się.

Umowa zlecenia zawarta z osobami do 26 roku życia podlega pod ulgę bez Pit dla Młodych i do wysokości limitu 85 528 zł zaliczka na podatek dochodowy jest u nich zerowa. O ile zatem dochód ucznia nie przekroczy wspomnianej kwoty, nie będzie konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

41-908 Bytom
ul. Hutnicza 9, II piętro 
tel. 502 240 603 

as@as-biurorachunkowe.pl

Bądź na bieżąco
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram